logo banner
KW Toruń > Statut

Statut KW Toruń

STATUT
KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO W TORUNIU

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.


§1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Klub Wysokogórski w Toruniu" i zwane jest w dalszym ciągu "Klubem".
§2
Klub prowadzi działalność w kraju i za granicą, a siedzibą władz jest miasto Toruń.
§3
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§4
Klub jest członkiem Polskiego Związku Alpinizmu i działa zgodnie z jego statutem, uchwałami i wytycznymi.
§5
Klub może posiadać odznaki organizacyjne i używać pieczęci z nazwą stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§6
Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków.

Rozdział 2

Cele i środki działania.


§7
Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej (alpinistyczno-jaskiniowej).
§8
Klub realizuje swoje cele przez:
 1. zrzeszenie osób fizycznych zajmujących się działalnością alpinistyczną,
 2. popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej, szkoleniowej i wyprawowej członków Klubu w kraju i zagranicą,
 3. organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań i odczytów,
 4. współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu,
 5. czuwanie nad etycznym postępowaniem członków, instruktorów i trenerów,
 6. współpraca z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z górami,
 7. propagowanie i popularyzowanie alpinizmu,
 8. inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów i zadań Klubu.

Rozdział 3

Członkowie Klubu.


§9
Członkowie Klubu dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. uczestników.
§10
Członkiem zwyczajnym może być osoba, która ukończyła 16 lat i została przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
§11
Członek zwyczajny ma prawo:
 1. czynnego i biernego wyboru do władz Klubu,
 2. uczestnictwa w imprezach alpinistycznych za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych dla osób poniżej 18 roku życia oraz korzystania ze sprzętu i pomocy Klubu,
 3. noszenia odznaki członkowskiej Klubu.
§12
 1. Uczestnikiem Klubu może zostać osoba, która nie ukończyła 16 lat i została przyjęta za pisemna zgodą rodziców lub prawnych opiekunów przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
§13
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
§14
Członkowie Klubu obowiązani są do:
 1. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Klubu,
 2. przestrzegania statutu Klubu oraz przepisów dotyczących działalności alpinistycznej,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie członków.
§15
 1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
  1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
  2. skreślenia przez Zarząd z listy członków w przypadku niezapłacenia składek za okres co najmniej pół roku mimo pisemnego wezwania przez Zarząd,
  3. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu, jeśli członek Kluby w sposób istotny naruszył interesy Klubu lub postanowienia niniejszego Statutu lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na dodatkową karę utraty praw publicznych.
 2. Od uchwały Zarządu Klubu o wykluczenie z Klubu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni.

Rozdział 4

Władze Klubu.


§16
Władzami Klubu są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Klubu,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.
§17
Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków.
§18
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 1. uchwalenie kierunków i programu działania Klubu,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Prezesa Klubu, pozostałych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. uchwalanie zmian w statucie,
 6. wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu,
 7. uchwalenie wysokości składki członkowskiej i innych obciążeń finansowych Klubu,
 8. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez władze Klubu lub członków,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu o wykluczenie,
 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Klubu,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości,
 12. nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Klubu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju alpinizmu.
§20
 1. W Walnym zebraniu członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie posiadający czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział bez prawa głosowania:
  1. przedstawiciele władz PZA,
  2. zaproszeni goście,
  3. uczestnicy.
§21
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 15 dni przed terminem zebrania.
§22
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
§23
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
  1. na wniosek Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu,
  2. z inicjatywy Zarządu Klubu,
  3. na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu,
  4. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§24
 1. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu.
 2. W przypadku ustąpienia członków, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
 3. Zarząd działa na podstawie regulaminu, określającego jego organizację i tryb pracy.
§25
Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie jego na zewnątrz,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w ramach zatwierdzonego budżetu,
 3. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 4. przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie i wykluczanie członków Klubu,
 5. ustalenie planów działania i budżetów rocznych Klubu,
 6. powoływanie komisji specjalistycznych stanowiących organy doradcze i pomocnicze Zarządu,
 7. powoływanie, nadzorowanie i odwoływanie sekcji grupujących członków o wspólnych zainteresowanych,
 8. uchwalenie regulaminów wewnętrznych,
 9. podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz Klubu.
§26
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
§27
 1. Zarząd ma prawo nakładania kar na członków Klubu w przypadku:
  1. naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego statutu, uchwał lub postanowień władz Klubu albo uchwał lub postanowień władz Polskiego Związku Alpinizmu,
  2. lekkomyślnego uprawiania sportu wysokogórskiego,
  3. zachowania się niezgodnego z etyką taternicką lub godnością członka Klubu,
  4. naruszania przepisów Tatrzańskiego Parku Narodowego o ochronie przyrody.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określają postanowienia dyscyplinarne Polskiego Związku Alpinizmu.
§28
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej pod względem celowości, rzetelności, gospodarności.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 5. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach zarządu.
 6. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną Polskiego Związku Alpinizmu.
§29
 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem nadzoru Klubu, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów bądź wynagrodzenia w wysokości nie wyższej aniżeli określonego w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 26, poz.306 ze zm.).
§30
 1. Sąd Koleżeński Klubu składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego.
 2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej 3-osobowym pod przewodnictwem przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego zastępcy.
 3. Szczegółowy zakres działania Sądu Koleżeńskiego oraz tryb postępowania w sprawach dyscyplinarnych określają odpowiednio "Zasady Postępowania Dyscyplinarnego Polskiego Związku Alpinizmu".

Rozdział 5

Majątek i fundusze Klubu.


§31
Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§32
 1. Na fundusz Klubu składają się:
  1. składki członków Klubu,
  2. dotacje i darowizny,
  3. inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Klubu,
  4. wpływy z najmu lokali w nieruchomości będącej własnością Klubu.
 2. Do reprezentowania Klubu, zaciągania i realizacji zobowiązań majątkowych uprawnionych jest 2 członków zarządu w tym prezes lub wiceprezes oraz skarbnik bądź upoważniony członek Zarządu na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Wszelkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu wymagają zgody władzy rejestracyjnej.
 4. Wszystkie dochody Klubu uzyskane z jakichkolwiek źródeł przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych.

Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.


§33
 1. Wyłączone jest udzielanie pożyczek, zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Wyłączone jest przekazywanie majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wyłączone jest wykorzystywanie majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
 4. Wyłączone jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§34
 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu, rozwiązania się Klubu lub zbycia nieruchomości podejmuje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów członków obecnych, uprawnionych do głosowania w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiana statutu wymaga uprzedniego uzgodnienia z Polskim Związkiem Alpinizmu.
§35
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.
§36
Uchwała o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
Copyright © 2008 KW Toruń, kontakt